กลุ่มเยาวชนกล้าธรรมดี

จ. พิจิตร

ที่อยู่ : วัดบางลำพู ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

กลุ่มเยาวชนกล้าธรรมดี เป็นหนึ่งในเครือข่ายของชุมชนคุณธรรม จ.พิจิตร ขับเคลื่อนสังคมร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากรอาสาคนธรรมดี วัดบางลำพู และภาคีคุณธรรมอื่นๆ ผลงานโดดเด่นคือ “ค่ายเยาวชนกล้านำ” ที่เป็นการอบรมแนวคิดจิตสาธารณะด้วยพระธรรมวิทยากร “พี่กล้า” ในหลักสูตร “กล้าคุณธรรมด้วยพลังบวร” เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นการทำความดีแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นโครงการ “สานฝันปั้นยิ้มสู่น้องบนดอย” ทั้งระดมทุนและเดินทางไปบริจาคสิ่งของให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล และโครงการ “แบกเป้เติมยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน