คณะกรรมการประสานงาน
ขบวนองค์กรชุมชน

จ. พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ด้ายเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุขแบบบูรณาการ ก่อเกิดเป็นกลไกการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมและจิตอาสาหลากหลายโครงการ เช่น โครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อช่วยให้ผู้ยากไร้มีบ้านและความปลอดภัยในชีวิต โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วยการจัดฝึกอบรม ไปจนถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย นับเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง