คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

จ. ยโสธร

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ในการปฏิบัติงานและบ่มเพาะให้นักเรียนมีแนวคิดด้านจิตอาสา เช่น การมีคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ส่งผลให้มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในโรงเรียน เช่นงาน Y.S.P.FAIR ที่ระดมความคิดและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในช่วงสิ้นปี ไปจนถึงรางวัลอันน่าภูมิใจในการประกวด “สื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันทันยาเสพติด” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนด้วยจิตสาธารณะของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยโสธร

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่