ครูมะ ห้อง ป.3 ก.

ชื่อผลงาน : ครูมะ ห้อง ป.3 ก.

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

เรื่องย่อ : ละครสะท้อนพฤติกรรม ระบบการศึกษา ความมีวินัย รับผิดชอบ ที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน รวมทั้งให้ ความรู้และแนวทางในระบบการศึกษา แง่มุมทางเลือก ที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และยอมรับความแตกต่างของ ผู้อื่น

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่