ชุมชนคุณธรรมบ้านพักทัน (วัดโคนอน)

จ. สิงห์บุรี

ที่อยู่ : 59 หมู่ 5 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ชุมชนคุณธรรมบ้านพักทัน มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นใน “พลังบวร” คือการจับมือร่วมใจกับทำงานของบ้าน วัด และหน่วยงานราชการ มีการพลิกฟื้นมรดกวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของชุมชน เช่น การทำขนมสามเกลอสูตรโบราณ และเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ที่กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน นำไปการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม มีความเป็นอยู่สมถะพอเพียงอย่างงดงาม