ชุมชนบ้านม้าร้อง

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : 125 หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ชุมชนบ้านม้าร้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นชุมชนที่มีวินัยความรับผิดชอบอันเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ “ธงหลัก 10 ปี” (พ.ศ.2565 – 2574) โดยมีพันธกิจในการพัฒนาร่วมกันว่า “ม้าร้องสามัคคี วิถีชีวิตใหม่ร่วมคิด ทุกชีวิตมั่นคง” เป็นที่มาของ “ธรรมนูญความสุขชุมชน ฅนม้าร้อง” มีเป้าหมาย 86 ตัวชี้วัด สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือพึ่งพากัน และมีโครงการ “สมุดบันทึกความดี” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาสาต่างๆ ด้วยกิจกรรมอันน่าชื่นชมเหล่านี้ เส้นทางสู่ยุทธศาสร์ธงหลัก 10 ปี ย่อมสำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน