ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ : 272 ม.4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ความสุขตามอัตภาพคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน รูปธรรมความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกุศโลบายในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่น การอนุรักษ์ประเพณีชิงเปรต (งานเทกระจาด สารทเดือนสิบ ) โครงการผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง รวมทั้งโครงการเพื่อแก้ปัญหาสังคม อย่างโครงการเครือข่ายเด็กและเยาวชนกองทุนแม่รวมเสริมสร้างเกราะป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ล้วนแต่เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสุข ความพอเพียง และความรักสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่