ชุมชนคุณธรรมวัดจำปา (บ้านหัวนา)

จ. ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 75 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ชุมชนคุณธรรมวัดจำปา ได้ใช้เป้าหมายความสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นโจทย์ตั้งต้นในการสร้างชุมชนคุณธรรม ด้วยหลักการ “5 ดี เมืองศรี อยู่ดีมีแฮง” มีองค์ประกอบคือ วัฒนธรรมดี คนดี สวัสดิการดี สิ่งแวดล้อมดี และมีวิถีพอเพียง ด้วยความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในหมู่บ้าน จึงเกิดโครงการที่ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียงและใช้ธรรมะอันประเสริฐนำทางชีวิต เช่น โครงการหมู่รักษาศีล 5 โครงการเผยแผ่ธรรมสัญจร 16 ตําบล 17 แห่ง รวมทั้งโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม กลายเป็นชุมชนคุณธรรมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง