ชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้

จ. พะเยา

ที่อยู่ : ม.1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

จุดเด่นของชุมชนคุณธรรมวัดตุ่นใต้คือความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ผลลัพธ์ที่เกิดจากความสามัคคีของชุมชน วัด และส่วนงานราชการในพื้นที่ ทำให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จในโครงการ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีวัฒนธรรม จัดให้มีการอบรมเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน ให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จนกระทั่งสามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม สร้างอาชีพและ รายได้ด้านการท่องเทียวให้แก่คนในชุมชน มีความสุขตามตามวิถีพอเพียงอย่างน่าชื่นใจ