ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ

จ. นนทบุรี

ตําแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ

หน่วยงาน : 3 P Consulting Co., Ltd

เรื่องย่อความดี

ดร.พีระพงษ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกธุรกิจ และสามารถนำพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยะอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้นำในเชิงบวก เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้งองคาพยพ หลากหลายโครงการที่ ใช้โมเดลนี้ในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิด” หรือ โครงการ “ถนนสีขาว” ที่ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม รวมทั้งโครงการ “เด็กไทยต้นแบบ” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีสำนึกในความเป็นไทย เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม สร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองตลอดมา