ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)

จ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ธนาคารออมสินยึดมั่นในแนวปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทำประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนา “Holistic Area Based ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งโครงการธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมให้เด็กและเยาวชน คุณธรรมความดีเหล่านี้ ทำให้ธนาคารออมสินยืนหยัดคู่สังคมไทยมากว่า 100 ปี นอกจากนั้นยังมีการกำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ครอบคลุมใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมทั้งยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณต่อลูกค้าและประชาชน

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่