ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (สำนักงานใหญ่)

จ. กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ : 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ

ข้อมูลชุมชน/หน่วยงาน (โดยย่อ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนไทยตลอดมา ริเริ่มหลากหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความกตัญญูและตอบแทนบ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ “โครงการยกระดับชุมชนอุดมสุข” ที่มีเป้าหมายเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ เช่น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีพนักงานของ ธ.ก.ส.เป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชน่จนบรรลุผลสำเร็จสมความตั้งใจ

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่