นักสืบสายรุ้ง ซีซั่น 1

ชื่อผลงาน : นักสืบสายรุ้ง ซีซั่น 1

ช่องทางออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS

เรื่องย่อ : เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของมนุษย์ เพื่อทำให้เด็กมีจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคป้องกันการใช้อำนาจ ความรุนแรง หรือเกิดการรังแกผู้ที่ด้อยกว่าทั้งในทางบรบิทของความรนุแรงทางกายภาพทัวไป และความรุนแรงทางเพศในระดับต่างๆ โดยการปลกูฝังจิตสำนึกนี้ตังแต่วัยเด็กจะเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กเติบโตไปด้วยมุมมองของการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีสักยภาพ มีศักดิ์กศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับตนเอง ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่แตกต่างทั้งทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพทางสังคม เสมือนเป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ลิงค์ผลงาน : คลิกที่นี่