นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์

จ. เชียงใหม่

ตําแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่เขต 4

เรื่องย่อความดี

ด้วยความที่มีวินัยความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้พฤติกรรมอันดีงามของคุณครูนิรชญาวรรณเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน สิ่งที่คุณครูประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือ การยึดมั่นในวินัยรับผิดชอบอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้นักเรียนเจริญรอยตามจนประสบผลสำเร็จในชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นเสมอมา การได้รับเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” เป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณธรรมความดีของคุณครูนิรชญาวรรณ โรงเรียนบ้านไร่ จ. เชียงใหม่