นางบัวเครือ ออมชมภู

จ. จันทบุรี

ตําแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร)

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

เรื่องย่อความดี

การยึดมั่นในวินัยรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ทำให้ผู้อำนวยการบัวเครือ แห่งโรงเรียนวัดตะปอนน้อย(ประมวลวิทยาคาร) จ.จันทบุรี สามารถนำพาสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จในหลายมิติ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างเต็มที่ ด้วยวินัยความรับผิดชอบที่ประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของผู้อำนวยการบัวเครือ ทำให้สถานศึกษาสามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศ จากคุรุสภา เช่น นวัตกรรม “อิ่มนี้เพื่อน้อง อิ่มท้องก่อนกลับ ” และ “นวัตกรรมลูกทะเล (LOOK TA-LE) 3 ดี โมเดล” เป็นแบบอย่างของผู้บริหารศึกษาที่เปี่ยมทั้งความรู้และคุณธรรม