นางปานรดา หอมสมบัติ

จ. อุบลราชธานี

ตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

เรื่องย่อความดี

ผลงานอันโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงจิตสาธารณะของคุณปานรดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลสุม จ.อุบลราชธานี คือการริเริ่มโครงการ “งานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า” ที่ประสบความสำเร็จในทุกหมู่บ้านของตำบลตาลสุม นอกจากนั้นยังเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งสร้างศูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด-19 แห่งแรกในอำเภอตาลสุม โครงการเหล่านี้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างยิ่ง เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้นำที่มีจิตสาธารณะ ย่อมนำความเจริญและคุณธรรมอันดีงามกลับสู่สังคม