นางภัทชา ตนะทิพย์

จ. แพร่

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในชุมชน คุณภัทชาจึงเข้าร่วมกับหลากหลายโครงการในพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อผลักดันให้เป้าหมายนี้เป็นจริง ทั้งการขับเคลื่อนงานในตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.วังชิ้น และบทบาทการเป็นคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อ.วังชิ้น สนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปกล้วยหอมทอง เพื่อให้สตรีและสมาชิกในชุมชนเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน พึ่งพาตัวเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำเร็จดังเจตนารมณ์และความทุ่มเทของคุณภัทชา