นางยุวดี บำรุงบุตร

จ. ปทุมธานี

ตําแหน่ง : ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องย่อความดี

“มังกรต่างถิ่น หรือจะสู้งูดินถิ่นตน” คือคติพจน์ประจำใจของคุณยุวดี ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี ความหมายของคติพจน์นี้คือการเชื่อมั่นในพลังสามัคคีของคนในชุมชน จนเกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีอุดมการณ์ในแนวทางจิตอาสา เพื่อปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ สมาชิกทุกหน่วยของชมรมอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด อาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครแรงงาน ต่างทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างน่าชื่นชม