นางสาวกานดา กองวงษ์

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

ฐานรากของสังคมไทยคือเกษตรกรรม แม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครยังสามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้ด้วยการปลูกพืชผักเพื่อสร้างเสริมรายได้ โดยผู้นำที่เป็นแบบอย่างเช่นคุณกานดา ผู้ทำงานด้วยจิตสาธารณะในตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เขตสายไหม มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีงานทำ มีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้สิน มากกว่านั้นยังเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี นอกจากนั้นยังสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ในกลุ่มสวนผักหมู่บ้านอรุณธร เขตสายไหม สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะและมีคุณค่าต่อสังคมสืบไป