นางสาวคนึงนิตย์ ชะนะโม

จ. บุรีรัมย์

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

คุณคนึงนิตย์คือตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจอาสา มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าในการพัฒนาบ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างผลงาน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ดี” ในอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นในทุกมิติ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน ก่อเกิดเป็นรายได้จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยจิตสาธารณะและสำนึกรักบ้านของคุณคนึงนิตย์ ก่อเกิดเป็นความสำเร็จของชุมชนต้นแบบ และเปิดกว้างให้เกษตรกรจากทั่วประเทศได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน