นางสาวจำเนียร พรหมบุตร

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : ครู

หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เรื่องย่อความดี

บุคคลที่เลือกวิชาชีพครูย่อมเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นพื้นฐาน คุณครูจำเนียรแห่งโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นทั้งครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและคนต้นแบบที่มีหัวใจของผู้ให้ เผื่อแผ่ไปถึงชุมชนตลอดจนหน่วยงานภายนอก เช่น เป็นจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จิตอาสาปลูกป่า และอีกหลากหลายกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยหวังว่ากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ผ่านตัวอย่างอันดีงาม โดยคุณครูจำเนียรเชื่อมั่นว่า“ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน”