นางสาวชุติมา มอแลกู่

จ. เชียงใหม่

ตําแหน่ง : ประธานเครือข่าย

หน่วยงาน : เครือข่ายอ่าข่าเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขง (NADA)

เรื่องย่อความดี

คุณงามความดีมีอยู่ในทุกเชื้อชาติภาษาอย่างเท่าเทียม คุณชุติมา หรือ คุณหมี่จู ซึ่งเป็นชื่อในภาษาของชาติพันธุ์อ่าข่า เป็นหนึ่งในผู้ที่เชื่อในพลังของจิตอาสาเสมอมา เธอคือประธานเครือข่ายอ่าข่าเพื่อสันติภาพลุ่มนํ้าโขง (NADA) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นกว่า 35 ปี ได้ผลักดันให้เกิดการแก้กฎหมายว่าด้วยเรื่องสถานะบุคคลจนประสบผลสำเร็จในปี 2543 ยังผลให้พี่น้องชนเผ่ากว่าห้าแสนราย ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะบุคคล มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น สมกับเจตนารมณ์และจิตสาธารณะที่ได้ทุ่มเททำอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยตลอดมา