นางสาวธัญชนก คำแดง

จ. เชียงใหม่

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

แม้จะเป็นเยาวชนในวัย 20 ปี แต่ธัญชนกผู้เป็นนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคิดที่กว้างไกลและยึดมั่นในความสุจริตเป็นที่ตั้ง ด้วยประสบการณ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่มีความสุจริตเที่ยงตรง สิ่งนี้กลายเป็นหลักคิดของธัญชนก จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตของมหาวิทยาลัย เธอได้ใช้หลักการอันสุจริตช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และยึดมั่นเป็นคุณธรรมหลักในการทำกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมา