นางสาวรลัญรร เภาวะนิต

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : นักเรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เรื่องย่อความดี

เยาวชนที่มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ มักจะฉายแววให้เห็นตั้งแต่วัยเยาว์ โดยทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรลัญรร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวัยเพียง 16 ปี เธอทำกิจกรรมด้านจิตอาสามากมายด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รลัญรรได้เชิญชวนเพื่อนนักเรียนให้ทำกิจกรรม “จิตอาสาวิถีใหม่” เกิดโครงการต่าง ๆ เช่น การทำถุงผ้าใส่ยา เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากาก Face Shield รลัญรรคือเยาวชนจิตอาสาที่เป็นความหวังของสังคม