นางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์

จ. นครปฐม

ตําแหน่ง : นักเรียน

หน่วยงาน : โรงเรียนราชินีบูรณะ

เรื่องย่อความดี

ความดีเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่า ยิ่งประพฤติปฏิบัติอย่างมีวินัยสม่ำเสมอ ยิ่งเพิ่มพูนคุณค่าเป็นเครื่องประดับตน ดังเช่นที่ศิรัญญา นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กิจกรรมทั่วไปในรั้วโรงเรียน เช่น การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา และการใส่ใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้ผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีเลิศตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย นอกจากนั้นยังทำงานจิตอาสาในชุมชน ด้วยการเป็น อสม.น้อย ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพของสมาชิกในหมู่บ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นแบบอย่างของเยาวชนคุณภาพอีกคนหนึ่งของสังคม