นางสาวอติภา ประภาสะวัต

จ. นนทบุรี

ตําแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารสถาบันพฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า

หน่วยงาน : สถาบันพฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า

เรื่องย่อความดี

เนื้อแท้ของทุกคนล้วนมีความดีงามในจิตใจ แต่หลายคนพลั้งพลาดทำผิดเพราะขาดไร้โอกาสในการดำเนินชีวิต คุณอติภา ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า(องค์กรสาธารณประโยชน์) เล็งเห็นช่องว่างนี้เป็นอย่างดี จึงได้อุทิศตนทำงานที่สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้าฯ เพราะองค์กรนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตรแก่ผู้ที่เข้าไม่ถึงโอกาส ทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป เมื่อศึกษาจนชำนาญแล้วย่อมมีความรู้ติดตัวไปประกอบสัมมาอาชีพต่อไป เป็นการให้ที่เป็นประโยชน์และยั่งยืน