นางสาวอภิชญา ปริศนานันทกุล

จ. เชียงใหม่

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องย่อความดี

อภิชญาเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่แบ่งเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ในสถานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอตั้งใจเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันยังจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างมีคุณค่า โดยเป็นประธานทีม “มดงาน” ในโครงการร่วมใจช่วยต้นยางนา และโครงการร่วมใจช่วยน้องช้าง โดยการผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนจากมูลช้าง ผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง เพื่อให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลโครงการเด็ก(อวด)ทำดี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำความดีได้อย่างสร้างสรรค์