นางสุจิตรา ป้านวัน

จ. นครศรีธรรมราช

ตําแหน่ง : ประธานชุมชนวังขรีวิถียั่งยืน

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

เพราะเด็กคือความหวังของอนาคต ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานภาพใดควรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง สิ่งนี้คือความเชื่อมั่นของผู้ที่มีจิตสาธารณะอย่างคุณสุจิตรา ประธานชุมชน “วังขรีวิถียั่งยืน” อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เธอจึงใช้ที่ดินและทุนทรัพย์ของตัวเอง สร้างอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เด็กที่ขาดโอกาสได้พักอาศัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมเก็บขยะที่ลงมือทำร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมนี้ช่วยทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ และยังสามารถนำมาหมุนเวียนสร้างเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง จนทำให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้จัดการขยะชุมชน สมความตั้งใจอันดีงามของคุณสุจิตรา