นางอารีพร สุยะ

จ. เชียงราย

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

คุณอารีพรเป็นผู้ที่มีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเผื่อแผ่พลังชีวิตให้คนรอบข้างตลอดมา โดยเธอพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “ไม้หมอนฟาร์ม” ในจังหวัดเชียงราย พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เมื่อธุรกิจเข้มแข็งแล้ว ยังช่วยเหลือส่วนรวมด้วยการแบ่งปันสร้างงานสร้างอาชีพให้คนโดยรอบชุมชน รับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรในชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบในร้าน เป็นผู้หญิงเก่งที่มีจิตใจดีงาม รักถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างน่าชื่มชม ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี