นายฉันท์ การะเกตุ

จ. สุพรรณบุรี

ตําแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

เรื่องย่อความดี

คุณฉันท์คือแบบอย่างของผู้นำท้องถิ่นที่เข้มแข็ง แห่งตำบลบางงาม จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริง ทำให้ดู ทำให้เห็น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านนำไปปฏิบัติตาม เช่น ในด้านคุณธรรมความพอเพียง ได้ทำ โคก หนอง นา โมเดล สร้างเศรษฐกิจพอเพียงในบ้าน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติจริง ดำรงตนอย่างพอเพียงเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มากไปกว่านั้น คือ ได้รับพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเกียรติยศแห่งความดีที่ทรงคุณค่าในชีวิต