นายชัชวาลย์ อุ่นเมือง

จ. ชัยภูมิ

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

บ้านเมืองต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม ดังเช่นคนหนุ่มหัวใจอาสาอย่างชัชวาลย์ ทั้งพากเพียรในการศึกษาและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ร่วมเป็นจิตอาสา เก็บขยะ ทำอาหาร และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้รับบทบาทเป็นประธานกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยต้อน รวมทั้งรับหน้าที่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ทุกบทบาทหน้าที่ได้ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมของเยาวชนไทย “พร้อมจะช่วยเหลือสังคมได้ทุกเมื่อ”