นายชัยรัตน์ จิตรกล้า

จ. สมุทรปราการ

ตําแหน่ง : ครู

หน่วยงาน : โรงเรียนคลองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เรื่องย่อความดี

คุณครูชัยรัตน์แห่งโรงเรียนคลองใหม่ จ.สมุทรปราการ เป็นผู้นำจิตอาสาในกิจกรรมด้านศาสนพิธีในท้องถิ่น ในชุมชน ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำงานเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งกำลังแรงกาย กำลังแรงทรัพย์และกำลังสติปัญญา ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะใช้ความรู้ที่มี ไปพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์ตอบแทนสังคม ด้วยคติประจำใจที่ว่า “หน้าที่คือธรรมะ ธรรมะคือหน้าที่ สร้างสรรค์คนดีศรีสังคม” ทำให้เขาปรับใช้ธรรมะในการสอน ตลอดจนอุทิศตนในกิจกรรมที่เป็นบุญประเพณีวัฒธรรมในท้องถิ่น และอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดศีลธรรมประจำใจ เติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป