นายชานนท์ เจะหะมะ

จ. ยะลา

ตําแหน่ง : ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน : องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษกิจพอเพียง จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องย่อความดี

“หากเรามอบโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาส เขาเหล่านั้นจะรักษาโอกาสมากที่สุด” หากเราสามารถดึงความดีในจิตใจ ยืนเคียงข้างไม่ปิดกั้น เราจะได้คนดีอีกหนึ่งคนให้กลับไปตอบแทนสังคม” เป็นคำกล่าวของคุณชานนท์ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ผู้มุ่งมั่นสร้างกำลังใจให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งช่วยแนะนำอาชีพ และหาโอกาสในการทำงานเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีที่ยืนในสังคมอีกครั้ง เป็นคุณธรรมด้านจิตสาธารณะที่พิสูจน์ด้วยการกระทำอย่างแท้จริง