นายชินวัฒน์ อรัญทม

จ. ขอนแก่น

ตําแหน่ง : นักศึกษา

หน่วยงาน : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องย่อความดี

ชินวัฒน์เป็นผุ้ที่ใช้ความสามารถของตนในการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ใช้ความสามารถทางภาษาไทยสำหรับให้ความรู้เป็นจิตอาสาในงานฌาปนกิจ คือ เป็นจิตอาสาอ่านทำนองเสนาะและขับเสภาให้กับผู้วายชนม์ เป็นจิตอาสาเขียนป้ายงานต่าง ๆ ให้กับชุมชน เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากนั้นยังทำกิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวกรับบริจาค เพื่อนำเงินไปใช้ในการกุศลและการจัดค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสังคม จึงเป็นเสียงเพลงแห่งจิตสาธารณะอันน่าประทับใจ ใช้ความถนัด ความสามารถให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะ