นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น

จ. ปทุมธานี

ตําแหน่ง : พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ

หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องย่อความดี

คุณณรงค์ฤทธิ์ตระหนักดีว่าอาชีพสื่อสารมวลชนต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในตำแหน่งพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นสื่อที่ยึดโยงกับหน่วยงานนิติบัญญัติโดยตรง คุณณงค์ฤทธิ์จึงมุ่งเสนอข้อมูลข่าวสารอันสุจริตเพื่อเป็นกระบอกเสียงของประชาชน ไม่เคยคิดเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ คุณธรรมเหล่านี้มีรากเหง้าจากความ “กตัญญูต่อวิชาชีพ” ตลอดจนบิดามารดาที่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสังคมและประเทศชาติ เฉกเช่นที่ได้ปฏิบัติตลอดมา