นายทวี สีมาขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

สังคมที่ดีเริ่มจากพลเมืองที่ตื่นรู้ เข้าใจสิทธิของตน และพร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส คุณทวีเป็นแบบอย่างของพลเมืองตื่นรู้(Active Citizen) ที่แท้จริง โดยทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ เป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2560 สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่ไร้สิทธิสถานะแล่ะมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล พลเมืองตื่นรู้อย่างคุณทวี จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของจิตอาสาอันดีงามในสังคมไทย