นายทองอินทร์ หาญณรงค์

จ. นครราชสีมา

ตําแหน่ง : รองประธานชุมชนคุณธรรมวัดสิงหวนาราม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน : ชุมชนคุณธรรมวัดสิงหวนาราม อำเภอสีคิ้ว, สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องย่อความดี

หนึ่งในดัชนีชี้วัดความสุขของชุมชน คือการมีผู้นำชุมชนที่เสียสละ พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกข์สุขของผู้คน และนั่นคือคุณสมบัติของคุณทองอินทร์ รองประธานชุมชนคุณธรรมวัดสิงหวนาราม จ.นครราชสีมา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สามารถดำเนินไปด้วยดี เพราะเกิดความร่วมมือระหว่างพลังบวรใน 3 ภาคส่วน คือบ้าน วัด และโรงเรียน โดยรองประธานชุมชนคุณธรรมฯ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตอาสา เป็นผู้เชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน รวมทั้งรับนโยบายจากภาครัฐไปขยายผลต่อยอดในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี