นายธนสรรค์ เมฆวัน

จ. เลย

ตําแหน่ง : ครู

หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.เลย เขต2

เรื่องย่อความดี

ความสำเร็จของนักเรียนย่อมมีครูคุณภาพคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง เช่นเดียวกับที่คุณครูธนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง จ.เลย ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมนาฏศิลป์การฟ้อนรำให้แก่นักเรียน และแสวงหาโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม กว่าจะเคี่ยวกรำให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในระดับที่แสดงต่อสาธารณชนได้ ครูธนสรรค์ต้องอาศัยวินัยความรับผิดชอบในการฝึกสอนให้แก่นักเรียน แบ่งเวลาจากภาระการสอนมาฝึกซ้อมศิลปะการแสดง พร้อมทั้งสอนให้นักเรียน ได้มีวินัยรับผิดชอบในตนเอง