นายธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : อาจารย์อาวุโสและที่ปรึกษา

หน่วยงาน : สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องย่อความดี

อาจารย์ธัมม์ทิวัตถ์ อาจารย์อาวุโสและที่ปรึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือแบบอย่างที่ดีในการบริการวิชาการและความรู้สู่สาธารณะ ทั้งการอุทิศตนในการทำหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ สำหรับประชาชนทั่วไป ณ สถาบันปัญญาวิชชาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสร้างผลงานเพลงเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพลงสดุดีบุคคลสำคัญมากกว่า 100 เพลง ให้นำไปเผยแพร่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักวิชาการที่มีจิตสาธารณะ ส่งต่อความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม