นายนจรส ศิริขรรแสง

จ. กาญจนบุรี

ตําแหน่ง : ครู

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดปรังกาสี

เรื่องย่อความดี

คุณครูนจรส โรงเรียนวัดปรังกาสี จ.กาญจนบุรี เป็นผู้ที่ใฝ่ใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และมีจิตสาธารณะในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมเหล่านั้นให้อยู่คู่ชุมชน โดยอาสาลงพื้นที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านปรังกาสี ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้เป็นองค์ความรู้อันล้ำค่าของชุมชน นอกจากนั้นยังจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าขนุนให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทางวัฒนธรรม กลายเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน