นายนภัทสรา รัตนาเชาวกุล

จ. กระบี่

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

ด้วยความที่ฝักใฝ่ในการทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด นอกจากคุณนภัทสราจะปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเกริก ยังได้แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม เช่น ริเริ่มโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในโครงการ “ยุวชนจิตอาสา” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและภาคียุวชนประชาธิปไตยทั้ง 4 ภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งโครงการจิตอาสาแบ่งปันให้วัดพระบาทน้ำพุ โดยความร่วมมือกับนักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างน่าชื่นชม