นายนิเวศ แววสมณะ

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย

หน่วยงาน : บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย

เรื่องย่อความดี

หุ่นกระบอกไทยคือมรดกภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าของประเทศ คุณนิเวศเป็นผู้ที่มุ่งมั่นสืบสานศาสตร์แขนงนี้อย่างจริงจัง ด้วยการก่อตั้ง “บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย” โดยมุ่งหวังที่จะสืบสานงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยที่ใกล้สูญหายไปจากสังคมไทย ให้กลับมาโลดแล่นในสังคมปัจจุบัน ด้วยจิตสาธารณะอันเต็มเปี่ยม ได้เปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดงหุ่นกระบอกไทยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพียงต้องการให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน คุณนิเวศจึงเป็นผู้ที่อนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาสู่เยาวชนคนรุ่นหลังได้อย่างน่าชื่นชม