นายวิจิตร ใหม่นา

จ. พะเยา

ตําแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เรื่องย่อความดี

ผู้ใหญ่บ้านวิจิตร แห่งบ้านตุ่นใต้ จ.พะเยาเป็นตัวอย่างของผู้นำที่เข้มแข็ง และแสดงให้ชาวชุมชนเห็นว่าการมีวินัยความรับผิดชอบส่งผลดีต่อชีวิตอย่างแท้จริง ผู้ใหญ่บ้านวิจิตรส่งเสริมและปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท จนกระทั่งได้รับรางวัล “ผู้นำคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต” ผลจากการมีผู้นำที่ดี ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมที่ห่างไกลจากแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านวิจิตรคือผู้นำคุณภาพ ที่นำพาให้ชุมชนอยู่อย่างสันติสุขด้วยคุณธรรม