นายวิทยา คำมีภา

จ. ขอนแก่น

ตําแหน่ง : นักศึกษา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องย่อความดี

พฤติกรรมที่มีวินัยรับผิดชอบนำไปสู่ความเคยชิน และจากความเคยชินจึงกลายเป็นอุปนิสัย คำกล่าวนี้อธิบายอุปนิสัยของวิทยาได้เป็นอย่างดี เพราะเขาเป็นเยาวชนที่มีวินัยรับผิดชอบอย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม จนได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบตำแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหนองเรือ เมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษา ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเคารพกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผิดชอบโครงการปฐมนิเทศเพื่อนใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ความสำเร็จทั้งหลายของวิทยาล้วนเป็นผลจากคุณธรรมประจำใจ