นายวีรศักดิ์ แสงแก้ว

จ. สระแก้ว

ตําแหน่ง : –

หน่วยงาน : –

เรื่องย่อความดี

เหตุผลที่ทำให้บุคคลกลายเป็นที่รักและนับถือในชุมชน เป็นเพราะเขามักจะอาสาให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจกรุณา คุณวีรศักดิ์คือคนต้นแบบของผู้ที่มีจิตสาธารณะของ อ.สระแก้ว จ.สระแก้ว ผู้ซึ่งปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดมา แม้จะประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้าง แต่เขาไม่ลืมที่จะอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์สาธารณะต่างๆ ให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้าน การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในวิกฤตการณ์โควิด-19 รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ “โคกหนองนา” เพื่อเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง คุณวีรศักดิ์จึงเป็นที่นับถือของสมาชิกชุมชนตลอดมา