นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์

จ. เชียงใหม่

ตําแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน : พยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิต

เรื่องย่อความดี

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ทำให้คุณวุฒิพงศ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ทำหน้าที่วิทยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณธรรมจริยธรรม ให้กับองค์กรมากกว่า 500 แห่ง ตลอดเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันในฐานะข้าราชการบำนาญ ยังคงอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งรูปแบบของหนังสือ รวมทั้งเผยแพร่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดี