นายสนอง เป้าชุมแสง

จ. บุรีรัมย์

ตําแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน

หน่วยงาน : กรมการปกครอง

เรื่องย่อความดี

ชุมชนท้องถิ่นจะเจริญได้ ต้องการผู้นำที่มีความสามารถและมีคุณธรรมประจำใจ ผู้ใหญ่บ้านสนอง แห่ง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีคุณลักษณะที่ครบถ้วน ทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดการพัฒนาทางจิตใจในหลายมิติ ผ่านโครงการที่ผู้ใหญ่บ้านได้ริเริ่มและแสดงให้ดูเป็นแบบอย่าง เช่น สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอันสร้างสรรค์ในหมู่บ้าน กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยังส่งเสริมการให้เกิด “คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง” เข้าใจบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมให้ชุมชนดำรงอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมอันดีตลอดมา