นายสรายุทธ เสือเย๊ะ

จ. กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน่วยงาน : โรงเรียนศรีพฤฒา สพม. กท. 2

เรื่องย่อความดี

คุณครูสรายุทธ ครูผู้ช่วยแห่งโรงเรียนศรีพฤฒา มีประสบการณ์ในการเข้าค่ายอาสามาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษา ทำให้เชื่อมั่นว่าการอบรมนักเรียนให้มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง ควรเป็นการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติในภาคสนาม จึงได้ประยุกต์หลากหลายกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมใน 4 กิจกรรมหลัก คือโครงการก่อสร้าง โครงการเด็ก โครงการชุมชน และโครงการอาหาร ทุกโครงการที่เด็กมีส่วนร่วม วางเป้าหมายไว้ที่การพัฒนาโรงเรียนเเละชุมชน เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาให้ติดตัวได้อย่างยั่งยืน