นายสุชิน โนวิชัย

จ. พะเยา

ตําแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคำ

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเชียงคำ

เรื่องย่อความดี

ด้วยความมุ่งหวังตั้งใจจะส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อใน 5 หมู่บ้าน ใน ต.เชียงคาน จ.พะเยา ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพะเยา คุณสุชิน เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.เชียงคาน จึงส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม ร่วมจัดกิจกรรม “กาดไทลื้อ” ทุกเดือน ดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง เมืองหย่วน จนกระทั่งได้รับรางวลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นับเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมอย่างน่ายกย่อง