นายสุรบดินทร์ ผกาหอม

จ. ปทุุทธานี

ตําแหน่ง : ตำแหน่ง เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

หน่วยงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องย่อความดี

นิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยย่อมเป็นปัญญาชนผู้เป็นความหวังของชาติ สุรบดินทร์ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงมีพฤติกรรมและเจตคติที่ดีเป็นเบื้องต้น เพื่อจะขยายผลสู่สังคมในอนาคต โดยหลักคิดที่นำมาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต ประยุกต์มาจากหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมโครงการธนาคารความดี ชมรม “คิดดี พูดดี ทำดี” การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีก่อนเปิดภาคเรียน สามารถนำหลักธรรมและแนวคิดที่ดีมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม